Hovedinnstillingen

Mandag 13. november la utvalget frem sin hovedinnstilling «Et nytt system for kvalitetsutvikling – for elevenes læring og trivsel». Utvalgets oppdrag har blant annet vært å anbefale endringer i dagens verktøy, prøver og datakilder, og gi forslag til tiltak og nye modeller som kan støtte arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen på alle nivå i lys av fagfornyelsen.  I delinnstillingen redegjorde utvalget for styrker og utfordringer i dagens kvalitetsvurderingssystem, og de ulike aktørenes behov for informasjon og støtte til å drive kvalitetsutvikling. I hovedinnstillingen foreslår utvalget et nytt system for kvalitetsutvikling som skal ha som formål å sikre elevenes læring og trivsel. Systemet skal bidra til å likeverdighet i opplæringen, samarbeid og tillit mellom aktørene og samspill mellom elever og lærere. Utvalget beskriver videre hvordan kvalitetsutviklingssystemet forutsetter strukturer og prosesser for samarbeid og dialog, god ledelse på alle nivåer, relevant kompetanse på alle nivåer og et bredt kunnskapsgrunnlag.

Last ned NOU