Utvalgsmøte 11 – Internasjonalt seminar, samiske perspektiver og videre diskusjoner

Den 10. mai var det internasjonalt seminar for utvalget. Her fikk utvalget innlegg fra New Zealand, Danmark, Sverige, Skottland, Flandern, Irland og USA, som tok for seg sentrale aspekter ved kvalitetsvurderings- og kvalitetsutviklingssystemene i sine respektive land. Utvalget merket seg både likheter og forskjeller, som blir viktig inspirasjon i det videre arbeidet. Et gjennomgående trekk i presentasjonene er at systemene for kvalitetsutvikling blir diskutert og forsøkt utbedret i mange land.

Her kan dere finne en oppsummering av hovedpunktene og lysbildene fra innleggene.

Den 11. mai fikk utvalget besøk av Sametinget, ved Sametingsråden Mikkel Eskil Mikkelsen. Sametingsråden presenterte behovet for oppdatert informasjon om opplæring i og på samisk, hvor de mangler informasjon om kvaliteten på og gjennomføringen av opplæringen. Utfordringer knyttet til å etablere profesjonsfellesskap ble også pekt på. Sametinget har i etterkant av besøket sendt utvalget et innspill.

Ut over de internasjonale bidragene og besøket fra Sametinget, fortsatte utvalget å diskutere retningen og rammene for kvalitetsutvikling i skolen til hovedinnstillingen.