Kvalitetutviklingsutvalget har nå hatt sitt fjerde og femte møte

På disse møtene har utvalget brukt tid på å diskutere hva som inngår i dagens kvalitetsvurderingssystem, noe det ikke er helt enkelt å svare presist på. Fra innføringen av nasjonale prøver og skoleporten i 2004 har det kommet til, og blitt fjernet ulike prøver, verktøy og datakilder med ulike begrunnelser og formål. Det har også vært endringer i regelverk for skoleeiers, skoleleder og læreres ansvar i ulike sammenhenger.

Utvalget har også gått dypere inn i problemstillingene som den første delutredningen skal svare på;

Utvalget har ikke konkludert på disse punktene enda, men ser blant annet at styrker og behov for en aktørgruppe i noen sammenhenger kan representere en utfordring for andre aktørgrupper.

For å få et oppdatert kunnskapsgrunnlag for å kunne diskutere, vurdere og svare på mandates problemstillinger har et utvalg forskere fått i oppdrag å bidra med oppdaterte forskningsoppsummeringer. Utvalget har i tillegg arrangert en digital innspillskonferanse, gjennomført en rekke innspillsmøter og invitert aktører i sektoren til å gi innspill. Både filmopptak av innspillskonferansen og de skriftlige innspillene utvalget mottar blir publisert på nettsiden til utvalget.

I disse dager mottar vi kunnskapsoppsummeringene og innspill. De vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for utvalgets vurderinger i den første delinnstillingen.