Tredje utvalgsmøte

1. og 2. september 2022 hadde Kvalitetsutviklingsutvalget sitt tredje møte. I dette møtet var det lagt opp til en rekke innlegg som utvalget tok med seg inn i sine videre diskusjoner om styrker og svakheter ved dagens kvalitetsvurderingssystem. Professor Berit Karseth og førsteamanuensis Ole Andreas Kvamme presenterte funn fra evalueringen av fagfornyelsen. Utvalgsmedlem professor Rolf Vegar Olsen holdt en presentasjon om styrker og svakheter med informasjon fra internasjonale undersøkelser og prøver. Professor Sølvi Lillejord og SSB-forsker Lars Kirkebøen presenterte ulike perspektiver på skolebidragsindikatorer. I tillegg holdt Øyvind Sørreime et innlegg med utgangpunkt i sin bok Tillit og styring i skolen.

Aktørperspektivet står sentralt i utvalgets mandat. Utvalget legger derfor vekt på å høre sektørens aktører på ulike måter. På dette møtet fikk utvalget se forhåndsinnspilt film med et par lærere som fortalte om hvordan de arbeider med å utvikle kvalitet i skolen. Det var også en film med elever som fortalte om hva de mener kjennetegner en skolehverdag hvor de lærer og trives, og hvordan de kan medvirke når skolen skal utvikle kvalitet. I det videre skal utvalget se tilsvarende filmsnutter med skoleledere, skoleeiere og statsforvaltere.

Med utgangspunkt i innlegg, utvalgsnotater og film diskuterte utvalget hvilke behov de ulike aktørene i sektoren kan ha og i hvilken grad dagens system kan imøtekommer dette slik det er i dag. I utvalgets delinnstilling skal utvalget gi sin vurdering  av hvilke behov ulike nivå har for informasjon og støtte for å drive kvalitetsutvikling. For å kunne vurdere dette er behov for å supplere det eksisterende kunnskapsgrunnlaget. Utvalget gjør dette blant annet gjennom å bestille forskningsoppsummeringer på utvalgte problemstillinger fra anerkjente forskere, og denne høsten lyse ut et forskningsoppdrag om kartlegging av ulike aktørers behov gjennom kvalitativ og kvantitativ studier.

Utvalget har fra starten av vært opptatt av å legge til rette for en åpen og bred involvering Flere aktører har til nå blitt invitert av utvalget til å holde presentasjoner på utvalgsmøtene. Utover høsten 2022 vil utvalget møte flere aktører og interessenter blant annet gjennom innspillsmøter og en digital innspillskonferanse 24. oktober 2022. Mer informasjon om innspillskonferansen kommer på nettsiden.