Andre utvalgsmøte

20. og 21. juni gjennomførte kvalitetsutviklingsutvalget sitt andre utvalgsmøte og vi er nå i gang med å innhente informasjon og forskning og diskutere problemstillingene vi skal belyse. En sentral problemstilling som peker seg ut er balansen mellom tillit og kontroll i kvalitetsvurderingssystemet før og nå. Det er også behov for å se nærmere på de formålene til de ulike prøvene, verktøyene og datakildene da de ble innført, og hvilken rolle og formål de kan sies å ha i dag. Dette er viktige forutsetninger for å kunne diskutere styrker og utfordringer i dagens system, som delutredningen blant annet skal gi en vurdering av.

På dette andre møtet fikk vi presentert innlegg fra Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet om pågående, tilgrensende og relevante prosesser for utvalgets arbeid. Vi fikk blant annet innblikk i prosessene med arbeidet med ny opplæringslov, fullføringsreformen og det pågående arbeidet med en ny stortingsmelding om ungdomsskolen og ungdomstid. Dette er prosesser som berører arbeidet vårt og som vi ønsker å følge. I tilknytning til presentasjonene ble det løftet noen dilemmaer blant annet knyttet til styring vs. autonomi og behov hos små vs. store skoleeiere.

På møtet brukte vi også tid på å diskutere kunnskapsgrunnlaget og hvordan vi kan få oppdatert kunnskap utover det som finnes tilgjengelig i eksisterende kunnskap. Utvalget ser at det er behov for tett dialog med aktørene i sektoren underveis i arbeidet, i tillegg til å innhente oppdatert kunnskap. Vi ser frem til gode dialoger og bred involvering av sektoren i arbeidet vårt fremover. Det er spesielt viktig at vi også involverer elevene godt i dette arbeidet.