Vi er i gang!

Fredag 20. mai hadde utvalget for kvalitetsutvikling i skolen vårt første møte. Utvalget skal kartlegge og gjennomgå hvilke behov lærere, skoleledere, skoleeiere og nasjonale myndigheter har for verktøy, prøver og datakilder til kvalitetsutvikling. Utvalget skal foreslå endringer i dagens prøver, verktøy og datakilder med mål om å legge bedre til rette for kvalitetsutvikling. 

Det er en stor og viktig oppgave utvalget har fått. Vi vet at et velfungerende system for kvalitetsutvikling har elevene og elevenes velferd og læring i fokus. Dette innebærer at alle nivå, fra læreren i klasserommet til rektoren, og kommunale og nasjonale myndigheter får den informasjonen de trenger til å utøve sitt ansvar. Det er en viktig ambisjon for arbeidet å sette alle aktørers ulike opplevelser av systemets funksjonalitet og relevans i fokus. 

På dette første møtet brukte utvalget tid på å diskutere forståelse av mandatet og rammene for arbeidet. Mandatet er omfattende og forventningene til hva utvalget skal gjøre, er store. Utvalget ser derfor at det blir viktig å gjøre en fornuftig avgrensning og prioritering av tema som vi skal belyses. Det er likevel allerede nå klart at det er høy oppslutning blant utvalgsmedlemmene om at det er viktig at vi i dette arbeidet ikke mister formålet av syne; å sikre elevene en god opplæring i et miljø hvor de trives og mestrer. Flere i utvalget trekker frem betydningen av å bygge videre på fagfornyelsen og skolens brede mandat. At mandatet vektlegger å fokusere på kvalitetsutvikling, fremfor kun kvalitetsvurdering, er noe også flere mener er positivt.  

Utvalget er opptatt av å ha en åpen arbeidsform, som blant annet inkluderer tett samspill med ulike deler av sektoren gjennom perioden vi skal arbeide. Det innebærer at vi ønsker innspill til vårt arbeid. Innspill kan sendes til kvalitetsutviklingsutvalget@kd.dep.no